இலங்கை அரசன் இராவணனின் அரண்மனை கடலுக்குள் (வீடியோ பாருங்கள்)

இலங்கை அரசன் இராவணனின் அரண்மனை இப்போது கூட எவ்வளவு அழகாக கடலுக்கு உள்ளே இருக்கிறது என்று பாருங்கள்!