பெண்ணே…!!

உன்னை மறந்து
விட்டேன் என்று
நீ நினைத்து விடாதே
என்னால் முடியாது
பெண்ணே அது..!!

என் வாழ்வில்
சுகம் தந்தது
உன் நினைவுகளும்
கனவுகளும் தான்

-ராஜேஷ்-
சுண்ணாகம்
இலங்கை